תקנון האתר

תקנון אתר דנית אוזן – משרד עו"ד

ברוכים הבאים לאתר שלנו!

כאן תמצאו מידע על תחומי מומחיות המשרד, תוכלו לקרוא מאמרים קצרים ולעיין בפרגונים של הלקוחות שלנו.

נשמח לתת לכם שירות משפטי משנה חיים.

כללי:

 1. האתר www.danitlaw.co.il (להלן: "האתר") משמש כאתר אינפורמטיבי.
 2. האתר בבעלות דנית אוזן, עו"ד.
 3. תקנון האתר (להלן: "התקנון") מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, בעליו ומפעיליו.
 4. הוראות התקנון חלות על כל שימוש שיעשו על ידך באתר.
 5. בכניסתך ו/או גלישתך באתר, הנך מצהיר על כי קראת, הבנת והסכמת לכללים ולהוראות התקנון וכי הנך מקבל ומסכים לנהוג לפיהם.
 6. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
 7. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו שומרים על זכותם לערוך שינויים בתקנון ו/או לעדכנו ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי. בהתאם לכך, חלה עליך אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתקנון לצורך בדיקת שינויים או עדכונים ולא תהא לך כל דרישה ו/או תביעה כלפיהם בגין שינויים שנעשו בתקנון.
 8. יכול כי מבנה האתר ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "דנית אוזן – משרד עורכי דין" ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.

השימוש באתר:

 1. הכניסה לאתר ו/או הגלישה באתר מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של האתר ועל כל תכניו.
 2. בכניסתך לאתר הנך מצהיר ומאשר כי:
 • א. הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • ב. הנך בן 18 שנה לפחות.
 • ג. במידה וגילך מתחת לגיל 18 הנך מצהיר ומאשר כי יידעת את הוריך/הממונים עליך /אפוטרופסיך החוקיים בדבר תקנון זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וקיבלת אישורם לגלוש ולהשתמש באתר.
 • ד. הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהנך תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • ה. ככל ומדובר בתאגיד, קיימת עליו אחריות מלאה לשימוש ו בשם התאגיד.
 • ו. הנך בעל דוא"ל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם מעניקים כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש באתר והם אינם ערבים לכך שהתכנים באתר לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר ו/או הם אינם אחראים בשום מקרה שהוא כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.

 1. הנך מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה, אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד. 
 2. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בעל אופי מיני, גזעני, או לא חוקי.
 3. אין לפרסם או להפנות לאתרים אחרים/חנויות או קבוצות פייסבוק, דפים אחרים, באמצעות האתר. 
 4. אין לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי האתר ו ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, ו/או שימוש המהווה עברה על כל חוק כלפי בעלי האתר ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע"פ הוראות הדין.

 

מדיניות פרטיות:

 1. שימוש באתר או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, מהווה הסכמה לתנאי הפרטיות במידה ואינך מסכים לתנאי הפרטיות שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
 2. מנהלי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי. 
 3. יתכן שיישלח אליך מדי פעם מסרון ו/או דוא"ל המכיל מידע שיווקי ופרסומי מטעם "דנית אוזן, עו"ד" ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה על ידי שליחת דוא"ל לכתובת: danitshaked@gmail.com.
 4. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין במידע ולבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות אל "דנית אוזן, משרד עורכי דין".
 5. האתר מתחייב לשמור על סודיותך ומתחייב שלא להעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.

הגבלת אחריות:

 1. "דנית אוזן, עו"ד" לא תישא באחריות במקרים של שימוש אסור במידע הרשום באתר הנובע מחדירה בלתי חוקית ולא תהא אחראית בשום מקרה בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.
 2. במקרה של הפרת תנאי תקנון זה מצד הגולש, תהיה רשאית "דנית אוזן, עו"ד" למסור לצדדים שלישיים פרטי התקשרות לצורך נקיטת הליך טרום משפטי ו/או משפטי.

היעדר אחריות:

 1. "דנית אוזן, עו"ד" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בתכניו.
 2. הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את "דנית אוזן, עו"ד" או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך.
 3. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, הינו דין מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך באזור מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה.

היעדר אחריות בגין אי זמינות האתר:

 1. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע.
 2. ייתכן והאתר לא יהיה זמין מעת לעת בשל תחזוקה שוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות בהנהלת האתר ו/או בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהנהלת האתר ו/או מכל סיבה שהיא.
 3. הנך פוטר את הנהלת האתר בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

קניין רוחני:

 1. האתר הינו רכוש בלעדי של "דנית אוזן, עו"ד" לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכות קניין אחרת. 
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע ו/או לעשות בהם כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של "דנית אוזן, עו"ד" אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש מצדה.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, העיצוב המזוהים עם אתר ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים באתר, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעלי האתר.
 4. למען הסר ספק יובהר כי אין להשתמש בתכני האתר באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות, ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא כאמור באישור בעלי האתר מראש ובכתב.
 5. הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא ביחס להפרה של זכויות קניין רוחני שהתבצעו על ידי גולש.

שינוי תנאי התקנון:

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

הזנת פרטים באתר:

 1. הזנת פרטיך לצורך יצירת קשר אין בה כדי התחייבות מצד המשרד ליצור עמך קשר או ליתן לך מענה בסוגיה משפטית כזו או אחרת.

התכנים באתר:

 1. האתר מהווה פלטפורמה להנגשת מידע, שווק ופרסום של "דנית אוזן – משרד עו"ד".
 2. התכנים המוצגים באתר אינם משמשים תחליף לייעוץ משפטי מקיף, כולל ויסודי.
 3. התכנים המוצגים באתר אין בהם כדי להוות המלצה לביצוע פעולה ו/או חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי.
 4. הסתמכות על המידע המובא באתר הינה על אחריותך בלבד ואין האתר ו/או מי מבעליו יישאו באחריות בעת שימושך במידע המובא בו.
 5. מובהר כי ייעוץ וטיפול משפטי לא מבוצע דרך האתר.

 

 

דילוג לתוכן